Mujahadah


Mujahadah adalah memaksa diri meninggalkan perkara-perkara yang boleh merosakkan jiwa

Monday, May 17, 2010

Murabahah- Kuliah Subuh 15.05.10

Baru je ada budak office tanya ..Memang tercari2 alhamdulillah . Dalam bab ni, sebagian ulama yang lain, mengkategorikan jual beli murabahah ke dalam jenis jual beli amanah, sehingga jual beli amanah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu:

a) Jual beli murabahah, yaitu menjual barang dengan adanya tambahan keuntungan dari harga pokok.
b) Jual beli wadli’ah, yaitu menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pokok.
c) Jual beli tauliyah, yakni menjual barang tanpa memperoleh untung ataupun rugi.

Ketiga bentuk jual beli di atas termasuk jual beli amanah, karena adanya unsur kepercayaan dari kedua belah pihak terhadap kebenaran informasi dari pemilik barang mengenai harga beli barang yang akan dijualnya. Sehingga hakikat dari jual beli murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang dengan mengetahui modal penjual ketika membeli barang itu, dan keuntungan yang diperolehnya tatkala menjualnya kepada pihak lain, jual beli ini dinamakan juga jual beli salam secara tunai .

Contoh bentuk jual beli ini adalah sebagai berikut, pemilik barang berkata kepada pembeli, “Modal A yang aku keluarkan ketika membeli air minerai RM1.00 dan menjual kepada B dengan mengambil untung sebesar RM0.50.”

Rukun akad jual beli ini adalah kedua belah pihak yang mengadakan transaksi mengetahui harga beli awal barang tersebut dan keuntungan yang diperoleh oleh penjual. Apabila hal ini terpenuhi maka status jual beli tersebut sah. Namun jika tidak, maka status jual beli tersebut tidak sah.

No comments: